Z histórie školy

V rokoch 1892-1896 vyrástla na terajšej Šrobárovej ulici nová elegantná štýlová budova - budova Štátnej vyššej dievčenskej školy. Výstavbu viedli známi košickí stavitelia bratia A. a G. Jakabovci.V roku jej založenia na nej študovalo 236 študentiek. Po rozpade Rakúsko - Uhorska z nej vzniklo Československé štátne reformné reálne gymnázium.

Prvé maturitné skúšky sa uskutočnili 23. júna 1923. Koncom 30. rokov malo gymnázium nezastupiteľné miesto medzi košickými školami.

Po druhej svetovej vojne bolo zrušené oddelené vyučovanie chlapcov a dievčat, často sa menili vyučovacie osnovy a menil sa i názov školy - II. gymnázium, neskôr II. a III. Jedenásťročná stredná škola a nakoniec Stredná všeobecnovzdelávacia škola.

Koncom 70. rokov sa vzdelávalo na našej škole okolo 1000 študentov. 19. 12. 1967 sa po prvýkrát konali stužkové slávnosti absolventov v Dome umenia. V šk. roku 1969/70 vznikli prvé štvorročné gymmnaziálne triedy . Devedesiate roky priniesli zmeny v osnovách a v orientácii školy, sú to roky vzniku nových tradícií. Vzniklo Gymnázium Šrobárova 1 a vstúpilo do podoby, v akej ho poznáte dnes.

Súčasnosť "Šrobárky"

Naše gymnázium má v súčasnosti 22 tried a vyše 700 študentov. V každom ročníku sú triedy s rôznym zameraním.Máme triedy so spoločensko - vedným zameraním, prírodovedným zameraním, triedy špecializujúce sa na matematiku - fyziku a informatiku a jazykové triedy. Od šk. roku 1990/91 je v každom ročníku trieda s rozšíreným vyučovním anglického jazyka a v šk. Roku 1998/99 sme otvorili triedu s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka s možnosťou získania diplomu KMK 2 stupňa. V tom istom šk. roku sme otvorili 2 triedy s alternatívnym vyučovaním. Študenti týchto tried majú v 4. ročníku len 4 povinné predmety - slovenský jazyk a literatúru, dva cudzie jazyky a telesnú výchovu. Ostatné predmety - v rozsahu 18 hodín - si študenti volia podľa záujmu a ich profesijnej orientácie.Z cudzích jazykov ponúkame - nemecký , anglický a francúzsky jazyk, ako voliteľný aj latinský jazyk. Žiaci sa učia povinne dva cudzie jazyky.

V roku 1994 sa zapojila naša škola, ako jedna z prvých na Slovensku, do programu Baťovej nadácie - Baťa Junior Achievement, v rámci ktorého majú niektorí študenti 3. ročníka výuku aplikovanej ekonómie a vďaka tomu majú možnosť získavať praktické skúsenosti v oblasti podnikania. Naši študenti dosahujú každoročne popredné miesta nielen v rôznych ekonomických súťažiach, ale aj v olympiádach, v programovaní, stredoškolskej odbornej činnosti a v športových súťažiach.

Od mája 1996 je naša škola zapojená na medzinárodnú počítačovú sieť Internet. Právom sa môžeme pýšiť jednou z najlepších a najzaujímavejšich domovských stránok na Slovensku, ktorá informuje o tradícii a súčasnosti školy i o našich bohatých aktivitách.

www.srobarka.sk

Vo voľnom čase môžu naši študenti pracovať v rôznych záujmových krúžkoch . Na škole pracujú krúžky fyzikálne, krúžky biologickej a chemickej olympiády, jazykové krúžky, turistický a environmentálny krúžok, športové krúžky a pod.

Svoje tvorivé literárne schopnosti môžu prejaviť naši študenti v školskom časopise Študentské slovo. Veľmi populárne je aj naše školské rádio ŠUM.

Od šk.roku 1991/92 vydáva riaditeľstvo školy Ročenku gymnázia.

Okrem všestranného vzdelávania organizuje naše gymnázium aj množstvo športových aktivít - lyžiarske zájazdy, plavecké a ekologické kurzy, jazykové školy v prírode. Na športové vyžitie je našim študentom k dispozícii telocvičňa, posilňovňa, nový tenisový kurt a volejbalové ihrisko (1997), veľký futbalový dvor a basketbalové koše (1998). Na relax a aktívny oddych je našim učiteľom k dispozícii Pohybové štúdio seniorov (1998)

Študentom na našej škole nechýba ani možnosť bohatého kultúrneho vyžitia. Zúčastňujeme sa na mnohých kultúrnych podujatiach. Každoročne naštudujú naši študenti divadelné predstavenie v anglickom jazyku, organizujeme Imatrikulačné plesy (od roku 1994), Reprezentačné plesy Šrobárky (od r.1993), každé dva roky Ples absolventov Šrobárky 1997, 1999.

Od roku 1974 sa každoročne koná na našej škole jedinečná šrobárska študentská recesia - Kalamajky, od roku 1994 nasleduje po nich aj kalamajkový Gala-večer, na ktorom sa vyhodnotia najlepšie kalamajkové čísla.

Jednou zo vzácnych tradícií školy je aj Benefičný týždeň so záverečnou benefičnou , predvianočnou diskotékou ( od roku 1991), a taktiež Deň Šrobárky - Deň dobročinnosti v predvianočný utorok (od r.1996).

Medzi nové tradície patrí Týždeň boja proti drogám (od r. 1997).

Na našej škole pracujú vysokokvalifikovaní pedagógovia a lektori z Nemecka a z USA. Dôkazom ich odbornej pedagogickej práce je vysoké percento absolventov našej školy prijatých na vysoké školy na Slovensku i v zahraničí.

Každoročne študuje v priemere 25 našich študentov na zahraničných stredných školách.

Cieľom nášho gymnázia, je nielen neustále zvyšovanie kvality vyučovania, ale aj formovanie osobnosti našich študentov.

 

Posledna zmena: 03/05/99 09:00:18
copyright © 1999 Gymnazium Srobarova 1, Kosice
napiste nam...