Výňatok zo ZÁKONA

o slobodnom prístupe k informáciám

 

 

Čl. III

Povinné zverejňovanie informácií

 

 

Informácie, ktoré sa musia podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. zverejniť:

 

 

1.      Základné údaje o škole:

 

názov: Gymnázium

adresa:           Šrobárova 1, 042 23 Košice

IČO:               160 989           DIČ:    -------

vznik:  1894

spôsob zriadenia:       zriaďovacou listinou (novelizovaná Krajským úradom v Košiciach dňa 30.10.1996 )

s právomocou:           ako samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou s oragnizačnými jednotkami: Školská jedáleň

kompetencie:             gymnázium môže v hospodárskych vzťahoch nadobúdať práva a zaväzovať sa

účel:                                       príprava žiakov na štúdium na vysokej škole

 

 

2.      Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie:

 

A:

MIESTO:                   Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

ČAS:                           v úradných hodinách

SPôSOB:                   osobne, počtou, faxom, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom podaná žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie

B:

prostredníctvom siete INTERNET na stránke www.srobarka.sk , resp. E-mail: srobarka@srobarka.sk

 

Žiadosť o poskytnutie informácie musí obsahovať:

-         meno a priezvisko žiadateľa

-         adresu žiadateľa

-         obsah požadovaných informácií

-         požadovaný spôsob sprístupnenia informácií

-         dátum

-         podpis žiadateľa

 

3.      MIESTO, LEHOTA A SPôSOB PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU.

 

Proti rozhodnutiu Gymnázia, Šrobárova 1, Košice o odmietnutí požadovanej informácie možno  podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, alebo márneho uplnynutia  lehoty na rozhodnutie o žiadosti.

Odvolanie sa podáva prostredníctvom Gymnázia, Šrobárova 1, Košice.

O odvolaní proti rozhodnutiu rozhoduje nadriadený orgán – Krajský úrad v Košiciach, Komenského 52, 041 26 Košice.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. občianskeho súdneho poriadku.

 

 

4.      POSTUp pri vybavovaní žiadosti

 

Žiadosť o poskytnutie informácie sa po predložení potvrdí prezentačnou pečiatkou a preskúma, či obsahuje všetky požadované náležitosti.

Neúplná žiadosť sa musí minimálne do 7 dní doplniť, inak sa žiadosť odloží. Ak škola nemá k dispozícii požadované informácie a ak zo žiadosti  vyplýva, kde by sa mohli tieto informácie získať , postúpi žiadosť do 5 dní tejto povinnej osobe, inak žiadosť odmietne.

Postúpenie žiadosti sa oznámi žiadateľovi ihneď. Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť  znovu dňom, keď príslušná povinná osoba dostala postúpenú žiadosť.

Lehota na vybavenie žiadosti: najneskôr do desiatich dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov v žiadosti. Lehota sa môže predĺžiť zo závažných dôvodov najviac o 10 dní. Žiadateľ o tom bude písomne informovaný. Ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, škola môže ihneď, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti, namiesto sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie zverejnenej informácie. Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, škola mu ich sprístupní. Lehota na sprístupnenie začína dňom, keď žiadateľ oznámil , že trvá na priamom sprístupnení informácie.

 

Spôsob sprístupnenia informácií na žiadosť žiadateľa:

-         ústne

-         nahliadnutím do spisu vrátané možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis

-         sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami

-         telefonicky

-         faxom

-         poštou

-         elektronickou poštou

Zo spisov alebo z dokumentácie môže robiť výpisy, odpisy alebo kópie, resp. môže do nich nahliadnuť každý bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu.

Nazretím do dokumentácie musí byť dodržaná:

-         ochrana služobného alebo štátneho tajomstva

-         ochrana osobnosti a osobných údajov

-         ochrana obchodného tajomstva

-         ústanovenie § 11 zákona č. 211/2000 Z.z. o ďalších obmedzeniach prístupu k informáciám

 

Ak gymnázium poskytne informácie v požadovadom sprístupnení urobí rozhozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný poriadok.

 

5. Sadzobník správnych poplatkov  za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

 

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z.,  o  správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sú úkony súvisiace s vykonávaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám oslobodené od poplatkov.

Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií vychádza z vyhlášky MF SR č. 481/2000 o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

„na účely tejto vyhlášky sa za materiálové náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na:

a)      obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov

b)      vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier

c)      obstaranie obalu, a to najmä obálok

d)      odoslanie informácií, a to najmä poštovné.

 

Úhrada nákladov sa určí ako súčet uvedených nákladov.

Žiadateľ uhradí tieto náklady vopred takto:

a)      poštovou poukážkou

b)      bezhotovostným prevodom na príjmový účet

c)      v hotovosti do pokladne

 

Tieto úhrady sa odvedú na príjmový účet.

Aktuálny sadzobník je prílohou interného predpisu.

 

 

SADZOBNÍK

 

úhrad za sprístupnenie informácií

podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. platný od 1.2.2001

 

 

náklady na:

 

a)      obstaranie technických nosičov dát:

1 disketa 20,-- Sk

 

b)      vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier

A:        1 kópia A4                 1,50- Sk

B:        obojstranne    2,00- Sk

C:        1 kópia A3                 3,00- Sk

D:        obojstranne    5,00- Sk

 

c)      obstaranie obalu, a to najmä obálok:

A:        1 obálka C6                           0,50- Sk

B:        1 obálka C5                           0,80- Sk

C:        1 obálka C4                        14,00- Sk

D:        1 obálka na disketu                26,00- Sk

 

d)      odoslanie informácií , a to najmä poštou – podľa cenníka Slovenskej pošty, š.p.

Výňatok z cenníka Slovenskej pošty:

 

hmotnosť listovej zásielky         do 20 g                       do 50g do 500 g

obyčajne                                                   6,-- Sk            7,-- Sk 13,-- Sk

doporučene                                               15,-- Sk                   16,-- Sk 22,-- Sk

expres                                           + 13,-- Sk

 

Iné poštovné – napr. fax, telegram a pod. sa určí podľa aktuálneho cenníka (zistí sa dotazom) Slov. telekomunikácií, a.s. výňatok z cenníka ST, a.s.:

1 tarifný impulz                2,50- Sk

miestne spojenie                1 tarifný impulz za každé začaté 2 min.

medzimestské spojenie

1. tarifné pásmo:             1 tarifný impulz za 40 sek.

2. tarifné pásmo:             1 tarifný impulz za 25 sek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice

 

 

 

 

R O K O V A C Í     P R O T O K O L

 

 

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIE

 

 

Rokovací poriadok určuje prípravu, obsah roovania, spôsob uznášania sa, spôsob kontroly uznesení a zabezpečení úloh.

 

II.

ZÁKLADNÉ ÚLOHY PEDAGOGICKÝCH PORÁD

A PREDMETOVÝCH KOMISIÍ

 

 

Úlohy vyplývajú:

-         z pedagogicko-organizačných pokynov pre školy v SR vydaných MŠ SR

-         zo záväzných predpisov.

 

 

III.

ČINNOSŤ ZASADNUTÍ

 

 

1.      Plán zasadnutí jednotlivých poradných orgánov je uvedený v celoročnom pláne práce školy a jeho prílohách.

2.      Program rokovania navrhuje, porady zvoláva a vedie, unzesenie kontroluje:

a)      v prípade pedagogickej rady riaditeľ školy alebo jeho zástupca

b)      v prípade PK ich predseda

c)      v prípade rady rodičov alebo plenárnej schôdze Združenie rodičov jeho predseda

d)      v prípade zasadnutia rady školy jej  predseda.

3.      Podklady pre rokovanie zabezpečujú:

a)      zamestnanci určení v pláne školy

b)      zamestnanci poverení riaditeľom školy

c)      zamestnanci poverení uzneseniami z predchádzajúcich rokovaní

d)      zamestnanci určení vedúcimi príslušného orgánu.

 

IV.

ROKOVANIE

 

1.                  Pedagogickú radu školy tvoria všetci pedagogickí zamestnanci školy.

2.                  Zloženie ostatných poradných orgánov na škole sa riadi ich charakterom a poslaním.

3.                  Rokuje sa podľa programu, ktorý je v úvode rokovania schválený.

4.                  Na zasadnutí pedagogickej rady všetci pedagogickí zamestnanci majú právo a povinnosť aktívne sa zúčastniť rokovania, pýtať sa,  podávať návrhy a pripomienky, uplatňoať svoje skúsenosti a poznatky z výchovno-vzdelávacieho procesu.

Zasadnutia pedagogickej rady sa môžu  zúčastniť prizvaní hostia v súlade s prerokúvanou problematikou (prevádzkoví zamestnanci školy, ŠJ , KÚ a pod.) bez práva hlasovať.

5.                  Na zasadnutiach PK , GP, RR a RŠ sa zúčastňujú ich volení alebo delegovaní členovia, v prípade potreby aj prizvaní hostia.

 

 

V.

OBSAH ZÁPISU

 

Zápis z rokovania musí obsahovať:

-         dátum, miesto rokovania, program, meno predsedajúceho

-         prezenčnú listinu prítomných

-         stručný priebeh rokovania, charakteristiku návrhov a prípadne stanovisko k nim

-         výsledky rokovania, prípadne hlasovaní

-         pridelené úlohy, spôsob a termíny ich plnenia

-         meno zapisovateľa a overenie zápisu riaditeľom alebo vedúcim príslušného poradného orgánu.

 

VI.

UZNESENIE

 

1.      Hlasovacie právo má každý člen poradného orgánu, uznáša sa nadpolovičnou väčšinou prítomných členov, pričom musí byť prítomná nadpolovičná väčšina členov poradného orgánu.

2.      Predsedajúci je oprávnený pozastaviť výkon uznesenia, ktoré je v rozpore s platnými predpismi.

3.      Pozvaní hostia sa môžu do jednania zapojiť na základe požiadania.

4.      Uznesenia zo zasadnutí PR sa zverejnia písomné v zborovni.

5.      Členovia PR neprítomní na jednaní sú povinní sa oboznámiť s programom a závermi rokovania.

 

 

 

 

 

PhDr. Jana Teššerová

                                                                                 riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA

 

1.                  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších zmien a noviel.

2.                  Zákon SNR č. 542/1990 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a noviel

3.                  Vyhláška MŠMŠ SR č. 801/1991 Zb. o stredných školách v znení neskorších zmien a doplnkov.

4.                  Vyhláška MŠ SR č. 145/1996 Z.z. o prijímaní na štúdium na stredných školách.

5.                  Vyhláška MŠ MŠ SR č. 12/1991 o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy na odborných učilištiach a učilištiach v znení neskorších predpisov.

6.                  Nariadenie vlády SR č. 229/1994 Z.z. o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnoti výchovnej práce ostatných pedaogigických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

7.                  Vyhláška MŠ SR č. 41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gymnázium

sekretariát

Šrobárova 1 , 042 23 Košice

-------------------------------------

 

 ZÁZNAM
o prijatí e-mailovej žiadosti o informáciu

                            

Dátum:                             ....................................

Žiadosť prijal:      ....................................

Žiadateľ:              ....................................

                                               ....................................

                                               ....................................

Predmet žiadosti:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ďalší postup: - prijaté na vybavenie

                                   - odkaz na zverejnenú informáciu

                                   - žiadosť postúpená

Forma vybavenie žiadosti:

                                    -    ústne osobne

-         ústne telefonicky

-         písomne

-         zhotovením kópie (odpisu)

-         nahliadnutím do spisu

-         faxom

-         elektronickou poštou

-         inak

Poznámky:                   .................................................................................................

Dátum vybavenie žiadosti:               ...............................

Poplatok:                                                       ......................... Sk

č.dokladu:                                                      ...............................

Poplatok odpustený

 

                                                                                              ...............................................

                                                                                              podpis, pečiatka

Záznam vyhotovený v 3 rovnopisoch:

 

1x        prijímateľ žiadosti – pre spis

1x        centrálna evidencia žiadosti

1x        pre žiadateľa

Gymnázium – Šrobárova 1, 042 23 Košice

 

 

ROZHODNUTIE O ODMIETNUTÍ

poskytnúť informáciu

 

 

 

číslo:                            ...............................

V Košiciach dňa          ...............................

 

 

     Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) , § 46 a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 

 

n e v y h o v u j e m

 

 

žiadosti o poskytnutie informácie o ........................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ktorú podal ................................................................ dňa ......................................

pod evidenčným číslom................................................. .

 

Odôvodnenie:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.

 

                                                                      

                                                                                                          PhDr. Jana Teššerová

                                                                                                                riaditeľka školy