KRITÉRIA PRE PRIJÍMANIE DO 1. ROČNÍKA

PRIJÍMACIE  POHOVORY- 2. a 3. mája 2000

 

1.      Maximálne bodové ohodnotenie

a) Anglický alebo nemecký jazyk – písomná časť skúšky        40 bodov

b) Anglický alebo nemecký jazyk – ústna časť skúšky             20 bodov

c) Slovenský jazyk a literatúra  - písomná skúška         40 bodov

d) Matematika – písomná skúška         40 bodov

e) Prospech – zo základnej školy         40 bodov

      40 bodov  za prospech získa  žiak, ktorý mal  na   koncoročnom  vysvedčení v 6.,  7.,  8. ročníku  základnej   školy  a   na  polročnom vysvedčení   v 9. ročníku priemer 1,00. Za každú dvojku v uvedených klasifikačných  obdobiach sa strháva 1 bod a za každú trojku sa strhávajú 2 body.

 

2.      Žiakovi, ktorý najneskôr v deň prijímacieho konania predloží doklad o umiestnení (1.-3. miesto) v mestskom a vyššom kole olympiády v anglickom alebo nemeckom jazyku zo šk. rokov 1997/98, 1998/1999, 1999/2000 sa odpúšťa ústna časť skúšky z anglického alebo nemeckého jazyka.

 

3.      Žiakovi, ktorý najneskôr v deň prijímacieho konania predloží doklad o umiestnení (1.-3. miesto) v mestskom a vyššom kole olympiády zo slovenského jazyka alebo z matematiky zo šk. rokov 1997/98, 1998/1999, 1999/2000 sa odpúšťa  prijímacia skúška z  týchto predmetov .

 

4.      Prijímacím skúškam z anglického alebo nemeckého jazyka  nevyhovel žiak, ktorý nedosiahol aspoň 18 bodov.

 

5.      Prijímacím skúškam zo slovenského jazyka alebo matematiky nevyhovel žiak, ktorý nedosiahol aspoň 12 bodov.

 

6.      Žiak, ktorý nezískal dostatočný počet bodov na zaradenie do jazykových tried, môže byť na základe súčtu bodov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky prijatý do triedy s alternatívnym študijným plánom.

 

7.      Do 6 tried  1. ročníka  príjmeme pre školský rok 2000/2001 spolu 180 žiakov.

 

8.      Prijímacie skúšky konajú všetci prihlásení žiaci.

 

9.      Podmienkou na prijatie do 1. ročníka je absolvovanie  9. ročníka základnej školy, alebo kvinty osemročného gymnázia.

 

10.  Pomocné kritéria:

Pri rovnakom počte bodov rozhodne:

-         znížená pracovná schopnosť

-         vyššie bodové hodnotenie z anglického jazyka alebo nemeckého jazyka pre prijatie do jazykových tried

-         vyššie bodové hodnotenie študijných výsledkov zo základnej školy pre prijatie do alternatívnych tried

-         ďalšie úspechy v olympiáde z M,S,F,CH, B, Cj v šk. rokoch 1998/99, 1999/2000.

 

PhDr. Jana Teššerová, riaditeľka školy