Nadácia Priatelia Šrobárky v Košiciach

 

Vážená pani, vážený pán,

 

Štáty a národy početné svojim obyvateľstvom sa môžu spoliehať na silu danú jeho počtom, malé národy sa môžu spoliehať len na silu svojho ducha.

Povedané ústami klasika – vedomosť je sila. Je samozrejméé, že vzdelanie na dobrej úrovni možno nadobudnúť len v dobrej škole s dobrým vybavením.

            Priatelia školy a členovia pedagogického zboru založili nadáciu, ktorej cieľom je rozvoj duševných hodnôt žiakov, rozvoj talentu nadaných žiakov a taktiež nadobudnutie špeciálnych učebných programov, ktoré by zlepšili vybavenosť školy.

            Odvolávajúc sa na vyše 105 – ročnú tradíciu nášho gymnázia a v snahe zveľaďovať úroveň vzdelávacieho procesu obraciame sa na všetkých ľudí dobrej vôle.

            Všetci si uvedomujeme ekonomicky stiesnený priestor, v ktorom žijeme. Ale i napriek tomu, či práve preto, apelujeme na všetkých, ktorým je blízke vzdelanie, aby podľa svojich možností pomohli tejto nadácii splniť ušľachtilé zámer, ktoré si predsavzala.

            Bude nám cťou, ak aj Vy osobne alebo Vaša organizácia stanete členom Nadácie Priatelia Šrobárky, prípadne sponzorom založenej nadácie.

            Pochopením a podporou nášho zámeru sa stanete už dnes súčasťou vyššej duchovnej úrovne zajtrajška.

 

S pozdravom

 

Mgr. Libuša Mičáková           

Predsedníčka správnej rady Nadácie PŠ

PhDr. Jana Teššerová

riaditeľka školy, Správca Nadácie PŠ

 

 

Telefón: 095/ 622 19 51

Bankové spojenie: PKB a.s. Košice

IČO:31956165

Fax: 095/ 622 58 76

Číslo účtu: 0409985001/5600

 

Výročná správa za rok 1999