[2. ročník]...[3. ročník]...[4. ročník]...[4(2). ročník]

4(2). ročník

ROČNÍK: štvrtý (4.E p)

5 hodín týždenne
Themen neu II (9. a 10. lekcia), ako doplnkový materiál „Wir wiederholen fürs Abitur“, učebnica pre 3. a 4. ročník výberovo

 

SEPTEMBER – 15 hodín

- úvodná hodina 1
- opakovanie (5.-8. lekcia) 4
- Prag 2
- 9. lekcia (Th): Starí ľudia (čo so st. ľuďmi, starobince, dôchodcovia) 8

OKTÓBER – 20 hodín

- 9. lekcia – dokončenie – zvratné slovesá, zvratné zámená 4
- Kontrolná práca + oprava 2
- Perfektum modál. slovies a slovies „brauchen“, „lassen“, hören“, „sehen“ 3
- Trpný rod: priebehové a stavové pasívum 3
- Švajčiarsko, Luxembursko a Lichtenštajnsko 6
- Práca s Jumou 2

NOVEMBER – 20 hodín

- 10. lekcia (Th) -: Čítanie kníh (lyrika, obľúbená kniha, ukážky) 12
- Kontrolná práca + oprava 2
- Infinitív trpného rodu po modál. slovesách 2
- Konjunktiv trpného rodu – opakovanie a doplnenie 4

DECEMBER – 15 hodín

- Konjunktiv I – opakovanie a doplnenie 3
- Príslovky „her“ a „hin“ 2
- Školská úloha 1
- Použitie a opis trpného rodu 1
- Predstavitelia vedy a techniky /Koch, Guttenberg, Heyerovský, Einstein,

Schlieman/ 4
- Práca s časopisom 2

JANUÁR – 15 hodín

- Weimarská klasika – Goethe, Schiller 4
- B. Brecht – život a dielo 2
- Infinitív s „zu“ – zhrnutie a doplnenie („ohne zu“ a „statt zu“) 4
- Vety časové – opakovanie a doplnenie 4
- Kontrolná práca 1

FEBRUÁR – 20 hodín

- Rozprávka ako literárny žáner , moja obľúbená rozpávka (video) 4
- Vety s „obwohl“, „obgleich“, „obschon“ 3
- Kontrolná práca 1
- Kultúra na Slovensku 2
- Niektoré významné nemecké mestá 2
- Opakovanie prebratých tém 2
- Práca s časopisom 2
- Priama a nepriama reč 2
- Precvičovanie problematických gramatických javov 2

MAREC – 15 hodín

- Cvičný gramatický test + opakovanie 2
- Životopis a rodina 3
- Česká republika 2
- Problémy mládeže (alkohol, drogy, generačné konflikty, láska) 3
- Predstavitelia nemeckého umenia (maliarstvo a klasická hudba) 3
- Opakovanie prebratých tém 2

APRÍL – 15 hodín

- Školská úloha + oprava 2
- Cvičný gramatický test + oprava 2
- Problémy životného prostredia 2
- Médiá a dnešok (druhy a význam) 2
- Ľudské telo, choroby, návšteva lekára 3
- Gramatický test 1
- Opakovanie 2

MÁJ

Projektová príprava na maturity + maturita


4. ročník

Ročník: štvrtý (4.E z, F)

3 hodiný týždenne
Themen neu 2 (7 lek.) + výberovo gram. z učebnice 3. a 4. Ročníka

 

SEPTEMBER – 10 hodín

- úvodná hodina 1
- opakovanie 1.-3 . lekcia – Themen 3
- 4. lekcia : Priemysel, práca , hospodárstvo 6
Autá a ich výroba, práca na smeny
Pasív, stupňovanie a porovnávanie

OKTÓBER – 12 hodín

- 5. lekcia: Rodina, osobné vzťahy 8
Manželstvo , deti a rodičia, výchova
Infinitív s „zu“ , vedľajšia veta s „daß“
- Perfektum modálnych slovies 2
- Stavové pasívum 2

NOVEMBER – 12 hodín

- 6. lekcia: Príroda a životné prostredie 8
počasie, geografia Nemecka
Vzťažné zámená, vzťažné vety
- vety s „ohne zu“ a „statt zu“ + infinitív 3
- kontrolná práca 1

DECEMBER - 10 hodín

- 7. lekcia - Nemci v zahraničí a cudzinci v Nemecku 8
(dovolenka, cestovanie, vysťahovalci)
Nepriama otázka, vety s „damit“ a „um zu“
- Školská úloha
- Oprava školskej úlohy

JANUÁR – 9 hodín

- 8. lekcia : Správy a politika 6
(polit. strany, volebný systém, predložkové väzby,
predložky „außer“ a „wegen“
- kontrolná práca 1
- Konjunktív II – doplnenie 2

FEBRUÁR – 12 hodín

- 9. lekcia: Starí ľudia 9
(čo so st. ľuďmi, starobince, čo robia dôchodcovia)
zvrat. Slovesá, zvrat. zámená
- príslovky „her“ a „hin“ 2
- používanie a opis trpného rodu 2

 

MAREC – 10 hodín

- 10. lekcia : čítanie kníh 8
(lyrika, obľúbená kniha)
- príčastie prítomné a minulé 1
- Školská úloha 1

APRÍL – 10 hodín

- Vedľajšie vety časové – doplnenie 3
- Predstavitelia vedy a techniky v Nemecku 4
- Švajčiarsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko 3

MÁJ

- Príprava na maturity a maturita

 


3. ročník

Ročník: tretí (3.C)

3 hodiny týždenne
Themen neu 2 (7 lekcií) + doplnkovo gramatika z učebnice 2. a 3. ročníka

SEPTEMR – 10 hodín

Úvodná hodina 1
Opakovanie (1.-3. lekcia Themen) 3
4.lekcia: Priemysel , práca, hospodárstvo 6
Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
Porovnávanie, pasív

OKTÓBER – 12 hodín

5. lekcia : Rodina a osobné vzťahy 10
problémy v manželstve , deti a rodičia
Infinitív s „zu“ , vedľajšia veta s „daß“, préteritum
- kontrolná práca 1
- oprava kontrolnej práce 1

NOVEMBER – 12 hodín

6. lekcia : Príroda a životné prostredie 10
počasie, geografia Nemecka, ochrana životného
prostredia
Konštrukcie s „es“ , vzťažné zámená, vzťažné vety 1
- kontrolná práca 1
- oprava kontrolnej práce 1

DECEMBER – 10 hodín

7. lekcia: Nemci v zahraničí a cudzinci v Nemecku 10
Dovolenky, cestovanie, práca v zahraničí
Sloveso „lassen“, „zum“ + Infinit.
Nepriama otázka, inf. s „um zu“
vedľajšia veta s „damit“

JANUÁR – 9 hodín

- dokončenie 7. lekcie 2
- kontrolná práca 1
- oprava kontrolnej práce 1
- 8. lekcia: Správy a politika 5
Strany v Nemecku, volebný systém

FEBRUÁR – 12 hodín

- 8. lekcia (pokračovanie): Zjednotenie Nemecka 5
Predložky „außer“ a „Wegen“
Predložkové väzby
- kontrolná práca 1
- oprava kontrolnej práce 1
- 9. lekcia: Starí ľudia, starobince 5

MAREC – 10 hodín

- 9. lekcia (pokračovanie): Prestárnutie, dôchodcovia 5
Zvrat. slovesá, zvrat. zámená
- kontrolná práca 1
- oprava kontrolnej práce 1
- Rakúsko a Viedeň 3

APRÍL – 10 hodín

-10. lekcia: Čítanie kníh, lyrika, opis obľúbenej knihy 8
-kontrolná práca 1
-oprava kontrolnej práce 1

MÁJ – 12 hodín

- Gramatika: časové vety – opakovanie a doplnenie 3
(spojka „während“ a „bis“)
- Švajčiarsko, Luxembursko, Lichtenštajsko 6
- Gramatika: konjuktív II – opakovanie a doplnenie 3

JÚN – 12 hodín

- gramatika: príčastie prítomné a minulé 2
- gramatika: pasívum – opakovanie a doplnenie 3

 • stavové pasívum 3
 • - gramatika: perfektum modálnych slovies a slovies 2
  „lassen“, „brauchen“, sehen“, „hören“
  - školská úloha 1
  - oprava školskej úlohy 1

  - opakovanie 3

   


  2. ročník

  Ročník: druhý (2.E)

  3 hodiny týždenne
  Učebnice pre 1. ročník (16. – 23. lekcia) + Themen neu II (6 lekcií)

  SEPTEMBER - 10 hodín

  - úvodná hodina + opakovanie gramatiky 3
  - Boli sme v Nemecku – text, (16. lekcia) 3
  perfektum slabých slovies „sein“ v préterite
  - Nakupovanie – text (17.lekcia) 3

  určovanie veku, číslovky od 100, neurčité zámeno „man“
  - kontrolná práca 1

  OKTÓBER – 12 hodín

  - 4 ročné obdobia – text (18. lekcia) 4
  zvratné slovesá (D)
  zámená „dieser“, „welcher“
  - Čo je na večeru ? – text (19. lekcia)
  väzba „es gibt“, vynechávanie člena 3
  - Kultúrny život v našom meste – t
  ext (20. lekcia) 4
  priraďovacie súvetie a spojky, bezspojkové vety
  - Carola má narodeniny – text (21. lekcia) 2

  NOVEMBER – 12 hodín

  - 21. lekcia : Sloveso „haben“ v préterite 2
  skloňovanie slabých podst. mien
  - Kontrolná práca 1
  - Slovensko – text + rozšírenie (22 . lekcia) 2
  - gramatické opakovacie cvičenia 1
  - školská úloha + oprava 2
  - záľuby – text – (23. lekcia) 4
  precvičovanie prebratej gramatiky

   

  DECEMBER – 10 hodín

  - l. lekcia (Themen): Výzor a osobnosti 10
  skloňovanie príd. mien v prívlastku,
  zámená dieser, mancher, jeder/alle

  JANUÁR – 9 hodín

   

  FEBRUÁR – 12 hodín

  - 2. lekcia (Themen) - Préteritum modál. slovies 5
  vedľajšia veta, dátum, kontrolná práca
  - 3. lekcia (Themen) - Zábava a televízia (program, pouliční umelci) 7

  MAREC – 10 hodín

  - 3. lekcia (Themen) - dokončenie: zvratné slovesá 5
  zámenné príslovky, konjunktív II, kontr. práca
  - 4. lekcia (Themen) - Priemysel, práca, hospodárstvo 5

  APRÍL – 10 hodín

  - 4. lekcia – dokončenie , stupňovanie príd. mien a prísloviek, pasívum 7
  kontrolná práca
  - 5. lekcia – Rodina a osobné vzťahy 3

  MÁJ – 12 hodín

 • préteritum, kontrolná práca
 • - opakovanie 1
  - školská úloha 1
  - oprava školskej úlohy 1

  JÚN – 12 hodín

  - 6. lekcia: Príroda a životné prostredie, konštrukcie s „es“ 11
  vzťažné zámená a vzťažné vety vedľajšie
  - kontrolná práca 1
  - opakovanie

   


  BBDesign (Dform)